การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม
การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

ชื่อ – นามสกุล จำนวนหุ้น ณ วันที่ 1 ม.ค. 64 จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64
นายยงยุทธ  ผู้สันติ 1,740 1,740
นายสมบุญ ฟูศรีบุญ* 17,189 17,189
นายไพรัช  เจริญชัยพงศ์ 37,500 37,500
นายนภดล  พุฒรังษี
นายมาว อ่อง ทุน
นายสมบัติ  พูถาวรวงศ์
นางพรพรรณ  ตันอริยกุล 34,550 34,550
นายวิชิต  เจริญชัยพงศ์ 131,000
นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์** 76,670 76,670
นางกมลภรณ์  ชินธรรมมิตร 100,750 100,750
นายเปรมจิต  วิเศษแพทยา
นายอนันต์  เกตุพิทยา
นายอิทธิ ชูสร้อยปิ่น
หมายเหตุ 1/การถือหุ้นทางอ้อมของกรรมการ หมายถึง การถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามในมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
* คู่สมรสนายสมบุญ ฟูศรีบุญ จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 230,150 หุ้น
** คู่สมรสนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 77,000 หุ้น