การถือครองหุ้นของผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

ชื่อ – นามสกุล จำนวนหุ้น ณ วันที่ 1 ม.ค. 64 จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64
นายสมบุญ ฟูศรีบุญ* 17,189 17,189
นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์** 76,670 76,670
นายวิชิต  เจริญชัยพงศ์ 131,000
นายพงษ์พิสิษฐ  กฤษณเกษตร
นายพิริยะ  กลับวิหค
นางสาวสารินทร์ ถิรวุฒิสกุล
นางกมลภรณ์  ชินธรรมมิตร 100,750 100,750
หมายเหตุ
1/ ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้อำนวยการลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
2/ การถือหุ้นทางอ้อมของผู้บริหาร หมายถึง การถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามในมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
*คู่สมรสนายสมบุญ ฟูศรีบุญ จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 230,150 หุ้น
**คู่สมรสนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 77,000 หุ้น