การประชุมผู้ถือหุ้น / Shareholders Meeting
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75
Invitation to the Annual General Meeting No.75
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74
Invitation to the Annual General Meeting No.74
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Guidelines for attending the AGM No.73, in regard to the outbreak of the Coronavirus 2019, 30 June 2020
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73
Invitation to the Annual General Meeting No.73
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
NSI Announces resolution of the Board of Directors' Meeting No.12/2562-2563
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72
Invitation to the Annual General Meeting No.72
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71
Invitation to the Annual General Meeting No.71
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
Invitation to the Annual General Meeting No.70
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69
Invitation to the Annual General Meeting No.69
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68
Invitation to Annual General Meeting No.68
Invitation to Annual General Meeting No.67
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67
Invitation to Annual General Meeting No.66
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75
The resolutions and minutes of AGM No.75
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74
The resolutions and minutes of AGM No.74
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73
The resolutions and minutes of AGM No.73
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72
The resolutions and minutes of AGM No.72
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71
The resolutions and minutes of AGM No.71
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
The resolutions and minutes of AGM No.70
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.69
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.68
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.67
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholder No.66
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Invitation to shareholders to propose agendas for the 2022 Annual General Shareholder’s Meeting.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2022.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2022.
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
Advice from shareholders and other stakeholders.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Invitaing to shareholders to propose agendas for the 2021 Annual General Shareholder’s Meeting.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2021.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2021.
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
Advice from shareholders and other stakeholders.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Invitaing to shareholders to propose agendas for the 2020 Annual General Shareholder’s Meeting.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2020.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2020.
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
Advice from shareholders and other stakeholders.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Invitation to shareholders to propose agendas for the 2019 Annual General Shareholder's Meeting.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2019.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2019.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Invitation to shareholders to propose agendas for the 2018 Annual General Shareholder's Meeting
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2018.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2018.
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / Invitation letter
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75
Invitation to the Annual General Meeting No.75
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74
Invitation to the Annual General Meeting No.74
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Guidelines for attending the AGM No.73, in regard to the outbreak of the Coronavirus 2019, 30 June 2020
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73
Invitation to the Annual General Meeting No.73
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
NSI Announces resolution of the Board of Directors' Meeting No.12/2562-2563
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72
Invitation to the Annual General Meeting No.72
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71
Invitation to the Annual General Meeting No.71
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
Invitation to the Annual General Meeting No.70
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69
Invitation to the Annual General Meeting No.69
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68
Invitation to Annual General Meeting No.68
Invitation to Annual General Meeting No.67
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67
Invitation to Annual General Meeting No.66
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น / Notice of Resolution & Minutes
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75
The resolutions and minutes of AGM No.75
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74
The resolutions and minutes of AGM No.74
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73
The resolutions and minutes of AGM No.73
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72
The resolutions and minutes of AGM No.72
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71
The resolutions and minutes of AGM No.71
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
The resolutions and minutes of AGM No.70
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.69
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.68
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.67
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholder No.66
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า / Proposing agendas & directors for the AGM.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Invitation to shareholders to propose agendas for the 2022 Annual General Shareholder’s Meeting.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2022.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2022.
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
Advice from shareholders and other stakeholders.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Invitaing to shareholders to propose agendas for the 2021 Annual General Shareholder’s Meeting.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2021.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2021.
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
Advice from shareholders and other stakeholders.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Invitaing to shareholders to propose agendas for the 2020 Annual General Shareholder’s Meeting.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2020.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2020.
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
Advice from shareholders and other stakeholders.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Invitation to shareholders to propose agendas for the 2019 Annual General Shareholder's Meeting.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2019.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2019.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Invitation to shareholders to propose agendas for the 2018 Annual General Shareholder's Meeting
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2018.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2018.