หนังสือบริคณห์สนธิ
(สำเนา) 
หนังสือบริคณห์สนธิ
ของ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้  
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “NAM SENG INSURANCE PUBLIC
          COMPANY LIMITED”
ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้
           (1)  ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันภัยต่อ
           (2)  ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยอนุญาตให้กระทำได้
           (3)  ทำการกู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท
           (4)  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน รับจำนอง ให้เช่า หรือจำหน่ายจ่ายโอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ รวมทั้งเช่า เช่าซื้อ จำนอง หรือถือทรัพย์สิน หรือสิทธิใดๆ ทั้งในและนอกประเทศ (ยกเว้นการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์)
           (5)   ให้กู้ยืม รับจำนอง รับโอน รับซื้อ หรือซื้อลดตั๋วเงิน ยกเว้นกิจการเครดิตฟองซิเอร์ แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือนิติบุคคลใดๆ โดยมีข้อตกลงตามที่จะเห็นสมควร
           (6)  ทำการตั้งสาขาทั้งในและนอกประเทศ
           (7)  เข้าเป็นสมาชิกสมาคม หรือคณะบุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
           (8)  นำพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินสด หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทไปประกันตัว และ หรือทำสัญญาประกันบุคคลที่ถูกจับหรือถูกควบคุมตัวเพราะเหตุละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเนื่องจากการขับรถยนต์ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท รวมตลอดทั้งบุคคลใดๆ ที่กระทำผิดต่อกฎหมาย ซึ่งบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง หรือ ส่งเสริมให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์แก่บริษัท
           (9)  เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัทใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
           (10)  เพื่อทำการรับซื้อหุ้นในบริษัทอื่น หรือจะซื้อสมบัติหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ จากบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทนี้มีอำนาจที่จะกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทนี้ได้
           (11)  เพื่อนำบริษัทนี้ไปจดทะเบียนในต่างประเทศ ประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้
           (12)  บริษัทจะออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ก็ได้
           (13)  บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาท)
           แบ่งออกเป็น 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น)
           มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)
           โดยแยกออกเป็น
           หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น)
           หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้น ( – )
ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร