โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 9 กันยายน 2564