10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 11 มีนาคม 2565
10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด 1/ 3,996,710 28.75%
2 บริษัท พกกิม จำกัด 2/ 2,398,027 17.25%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,117,210 8.04%
4 นางสาวศรีรัตนา  เจริญชัยพงศ์ 345,850 2.49%
5 Miss Lillian Fu 300,600 2.16%
6 นายโสทัศน์  เจริญชัยพงศ์ 268,670 1.93%
7 นางสาวรัตนา  เจริญชัยพงศ์ 245,207 1.76%
8 นางลักษณา  ฟูศรีบุญ 230,150 1.66%
9 นางสาวสุมาลี  เจริญชัยพงศ์ 220,258 1.59%
10 นางวารุณี อาภานุทัต 187,500 1.35%
               รวมทั้งสิ้น 9,310,182 66.98%
หมายเหตุ : 1/ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
1 ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ 24,948 71.28%
2 อื่นๆ 10,052 28.72%
                                       รวม 35,000 100.00%
หมายเหตุ : 2/ บริษัท พกกิม จำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น                    จำนวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ 250,000 100.00%